wartość bieżąca
 
Encyklopedia PWN
wartość bieżąca, ang. present value, wartość zaktualizowana, wartość zdyskontowana, wartość uaktualniona,
ekon. wartość przyszłych kosztów lub korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o aktualnej (dzisiejszej) sile nabywczej;
uwzględnia odsetki, które należałoby zapłacić (lub można by było uzyskać); wartość zaktualizowaną oblicza się wg wzoru: PV = FVn / (1 + i)n, gdzie: i — roczna stopa dyskontowa; FVn — przyszła wartość, która zostanie uzyskana na koniec roku n; n — liczba lat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia