utlenienia strefa
 
Encyklopedia PWN
utlenienia strefa, strefa oksydacji,
strefa w złożu, powyżej poziomu zwierciadła wód podziemnych (aeracji strefa), w której w wyniku procesów wietrzenia, a zwłaszcza utleniania, ulegają zmianie fiz. i chem. właściwości kopalin;
szczególnie silnie zmiany te zaznaczają się w złożach rud siarczkowych; część minerałów pierwotnych ulega utlenieniu i przeobraża się w nowe (wtórne) minerały, trudno rozpuszczalne, pozostające na miejscu wietrzenia, część zaś ulega rozpuszczeniu i przemieszczeniu w niższe części złoża (cementacji strefa) lub odprowadzeniu poza złoże; końcowym produktem przeobrażenia tych rud są gł. tlenki, wodorotlenki, węglany, siarczany, występujące w postaci minerałów: getytu, psylomelanu, piroluzytu, cerusytu, anglezytu, malachitu i in.; nagromadzenia ich mają niekiedy znaczenie gospodarcze. Do bardzo charakterystycznych utworów wtórnych występujących w niektórych złożach w s.u. należą czapy żelazne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia