technologie małoodpadowe i bezodpadowe
 
Encyklopedia PWN
technologie małoodpadowe i bezodpadowe,
technologie produkcji, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techn.-organizacyjnych wyeliminowano lub w dużym stopniu ograniczono powstawanie odpadów albo powstające w procesie technol. odpady zostały zagospodarowane, a ich zagospodarowanie stanowi integralną część kompleksowego procesu produkcji.
Głównym celem technologii małoodpadowych i bezodpadowych, zw. też technologiami czystymi, jest zabezpieczenie środowiska przyr. przed zanieczyszczeniem i jednocześnie racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii; dąży się w nich do uzyskania obiegów zamkniętych w procesach produkcji i w konsumpcji. Przestawienie gospodarki na technologie małoodpadowe i bezodpadowe jest procesem stopniowym; stosowanie tych technologii ma decydujące znaczenie w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.
Ze względu na szerokie wykorzystanie węgla jako paliwa przy wytwarzaniu energii elektr. (ok. 1/3 energii elektr. w skali świat. pochodzi ze spalania tego surowca; w niektórych państwach więcej, np. w Chinach — 80%) istotne jest oprac. czystych technologii, które pozwalają istotnie zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska gł. pyłami, dwutlenkiem i trójtlenkiem siarki; do takich można zaliczyć m.in. spalanie węgla w złożu fluidalnym — efektywne, umożliwiające utrzymywanie stosunkowo niskiej temp. procesu, co ogranicza emisję tlenków azotu; siarkę usuwa się w czasie procesu w postaci nierozpuszczalnej siarczanu wapnia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia