szkoły publiczne
 
Encyklopedia PWN
szkoły publiczne,
w pol. nazewnictwie instytucje kształcące uczniów na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, zakładane, prowadzone i utrzymywane przez ministerstwa właściwe ds. edukacji danego kraju, organy administracji państw. bądź gminnej;
w Polsce pojęcie szkoły publiczne wprowadziła ustawa o systemie oświaty z 1991, odnosząc je do szkół państw. istniejących w dniu jej wprowadzenia; szkołą publiczną jest placówka, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów wg zasady powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli o określonych kwalifikacjach, realizuje programy nauczania zawierające zatwierdzone podstawy programowe, ramowy plan nauczania oraz ustalone przez władze resortu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia