świadczenia społeczne
 
Encyklopedia PWN
świadczenia społeczne,
środki zaspokajania indywidualnych potrzeb jednostki i rodziny, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy; są one podstawowym instrumentem polityki społecznej i formą realizacji zabezpieczenia społecznego;
świadczenia społeczne mogą mieć formę pieniężną (renty, zasiłki), rzeczową (deputaty) bądź usług (bezpłatne lecznictwo, oświata); główną funkcją świadczeń pieniężnych jest dostarczanie całości lub części dochodów osobom niepracującym (np. emerytury, zasiłki dla bezrobotnych) oraz uzupełnianie dochodów z pracy (np. zasiłki rodzinne). Świadczenia społeczne mogą mieć zasięg powszechny (np. państwowe bezpłatne szkolnictwo, szczepienia ochronne dzieci) lub, z różnych względów, ograniczony (np. prawo do emerytury uzyskuje się pod warunkiem płacenia składek i osiągnięcia odpowiedniego wieku, bezzwrotny zasiłek z pomocy społecznej może być przyznany tylko rodzinom o bardzo niskich dochodach, zapomogi ze związków zawodowych przysługują tylko ich członkom). Finansowane są z budżetu państwa, budżetów lokalnych, funduszy celowych, ubezpieczeniowych, zakładowych funduszy socjalnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia