supresory
 
Encyklopedia PWN
supresory
[łac.],
genet. geny, które mogą znosić fenotypowy efekt mutacji w innych genach.
Przykładem supresorów zewnątrzgenowych (takich, gdzie mutacja supresorowa pojawiła się w innym genie, niż pierwsza mutacja) są geny kodujące zmutowany typ tRNA; supresorowy tRNA w czasie translacji odczytuje zmieniony w wyniku mutacji kodon i włącza do syntetyzowanego polipeptydu aminokwas właściwy lub inny, który pozwala na odtworzenie aktywności białka kodowanego przez zmutowany gen; znane są też supresory wewnątrzgenowe — gdy w bliskim sąsiedztwie, w obrębie tego samego genu, zachodzą 2 mutacje, jedna polegająca na delecji, a druga na insercji dodatkowego nukleotydu; następuje wtedy przywrócenie prawidłowej ramki odczytu i syntetyzowany polipeptyd może mieć normalną (lekko zmienioną) aktywność biol.; istnieją również białka supresory nowotworów (antyonkogeny), np. p53, które hamują powstawanie niektórych nowotworów; mutacja w genie białka będącego supresorem nowotworów może prowadzić do transformacji nowotworowej komórki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia