region ekonomiczny
 
Encyklopedia PWN
region ekonomiczny,
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.
Określenie granic regionu dokonuje się za pomocą różnorodnych metod badawczych o charakterze statyst. i matematycznym. Procedury regionalizacyjne obejmują budowę i estymację modeli zjawisk i procesów w przestrzeni oraz zastosowanie do poznania struktury regionu pojęć i koncepcji teorii systemów, cybernetyki, teorii samoorganizacji. Region może więc być traktowany jako samoorganizujący się system, będący przedmiotem badania geografii społ.-ekon. i gospodarki przestrzennej oraz jako tzw. holon, czyli jednostka przestrzenna, stanowiąca pewną całość gosp. i społ., ale będąca jednocześnie częścią większej całości, np. państwa. Procedury regionalizacyjne pozwalają również na wydzielenie hierarchii regionów, które określa się nazwami: makroregion, mezoregion (lub subregion) oraz mikroregion, w zależności od obszaru i skali analiz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia