refrakcja molowa
 
Encyklopedia PWN
refrakcja molowa, RM,
fiz. wielkość charakteryzująca polaryzację elektronową (polaryzacja dielektryka) 1 mola substancji w polu elektromagnetycznym: (M — masa molowa substancji, ρ — gęstość, n — współczynnik załamania);
jest miernikiem średniej polaryzowalności α cząsteczek , gdzie ρ — gęstość, n — współczynnik załamania, M — masa molowa substancji, NA — liczba Avogadra; ε0 — przenikalność elektr. próżni; refrakcja molowa ma charakter addytywny (jest sumą refrakcji atomowych i refrakcji wiązań) i zależy od długości fali światła stosowanego do pomiaru n; znajomość refrakcji molowej pozwala wyznaczyć polaryzowalność oraz moment dipolowy substancji, a także określić budowę związków org. (obecność wiązań podwójnych, potrójnych, sprzężonych, budowę cykliczną itp.); refrakcję molową wprowadzili 1880 fizycy H.A. Lorentz i L.V. Lorenz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia