postępowanie w sprawach o wykroczenia
 
Encyklopedia PWN
postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karno-administracyjne,
postępowanie zmierzające do wymierzenia kary za wykroczenie.
w Polsce od 2001 całość orzecznictwa w sprawach o wykroczenia przejęły sądy rejonowe, natomiast rozpoznawanie wykroczeń popełnionych przez żołnierzy w czynnej służbie wojsk. — sądy garnizonowe; podstawą wszczęcia postępowania jest wniosek o ukaranie złożony przez oskarżyciela publicznego (policję lub upoważniony organ adm.), pokrzywdzonego albo inną osobę; orzekanie następuje w 3 trybach: zwyczajnym, przyspieszonym, nakazowym (jeśli osoba i wina sprawcy są oczywiste, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary wyższej niż grzywna); w postępowaniu mandatowym funkcjonariusz policji jest uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia