osoba prawna
 
Encyklopedia PWN
osoba prawna,
prawo jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego, mający zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków, np. w Polsce Skarb Państwa, przedsiębiorstwa, banki, spółki akcyjne, fundacje;
w Kodeksie cywilnym osoba prawna — obok osoby fizycznej — jest wymieniana jako jedyny podmiot stosunków cywilnoprawnych; Skarb Państwa jest też jedyną wprost wymienioną osobą prawną w Kodeksie cywilnym; nabycie osobowości prawnej następuje z chwilą wpisu jednostki organizacyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe, które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewody i obejmują swą właściwością obszar województwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia