komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych
 
Encyklopedia PWN
komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych,
ekon. proces przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzany w Polsce w okresie transformacji systemowej w gospodarce.
Z punktu widzenia celów wyróżnia się komercjalizację przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w celu innym niż prywatyzacja. Takim innym celem może być tzw. komercjalizacja samoistna, polegająca na przekształceniu prawno-organizacyjnej formy przedsiębiorstwa państwowego bez zmiany jego struktury własnościowej, albo np. stworzenie z istniejących przedsiębiorstw grup kapitałowych typu holdingowego. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji dokonuje Ministerstwo Skarbu Państwa albo na wniosek organu założycielskiego, albo na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa bądź z własnej inicjatywy; komercjalizacji drugiego rodzaju — również Ministerstwo Skarbu Państwa, ale za zgodą Rady Ministrów.
Komercjalizacji nie podlegają przedsiębiorstwa: postawione w stan likwidacji lub upadłości; wykonujące prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa państwowego; te, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe lub bankowe ugodowe; zarządzane na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, chyba że z takim wnioskiem wystąpi zarządca; działające na podstawie odrębnych przepisów niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych; te, których uprawnione organy złożyły wniosek o dokonanie prywatyzacji bezpośredniej; te, w stosunku do których już wydano zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej oraz Poczta Polska.
Do spółek powstałych w wyniku komercjalizacji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
W 1990–99 skomercjalizowano w Polsce 6407 przedsiębiorstw, z czego sprywatyzowano 1655.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia