kolizja
 
Encyklopedia PWN
kolizja
[łac. collisio ‘zderzenie’],
kolizja norm prawnych,
prawo sytuacja, w której ten sam stan faktyczny jest unormowany przez więcej niż jedną normę prawa, a normy te wyznaczają adresatom wzajemnie wyłączające się sposoby zachowania.
Gdy normy te należą do różnych wewnątrzkrajowych systemów prawa, wówczas kolizja jest rozstrzygana przez przepisy prawa międzynar. prywatnego (w prawie cywilnym) i prawa międzynar. karnego; kolizję norm należących do systemu prawa tego samego państwa rozstrzyga się na podstawie reguł kolizyjnych, wskazujących, która z norm powinna zostać poddana derogacji; reguły rozstrzygania kolizji są oparte na kryterium czasowym (ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą), merytorycznym (ustawa szczególna uchyla ogólną), hierarchicznym (norma hierarchicznie niższa nie uchyla normy hierarchicznie wyższej); najczęściej przeważa kryterium hierarchiczne oraz merytoryczne nad czasowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia