hydrolazy glikozydowe
 
Encyklopedia PWN
hydrolazy glikozydowe,
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują rozszczepienie z udziałem wody wiązań O-glikozydowych w cukrach oraz wiązań N-glikozydowych w nukleotydach;
katalizują rozszczepienie z udziałem wody wiązań O-glikozydowych w cukrach oraz wiązań N-glikozydowych w nukleotydach; hydrolazy glikozydowe są specyficzne względem określonego wiązania glikozydowego (α-1,4, α-1,6, β-1,4 itd.) oraz rodzaju hydrolizowanych cukrów (glikozydazy, galaktozydazy); występują powszechnie w organizmach; do hydrolaz glikozydowych należą np. inulaza i poligalakturonaza (rośliny), celulaza i hialuronidaza (drobnoustroje), a także ważne enzymy trawienne ssaków, np. β-d-fruktofuranozydaza i amylazy (rozkładające skrobię i glikogen): α-amylazy występujące w ślinie (ptialina) i soku trzustkowym oraz β-amylazy występujące u roślin, np. w ziarnach zbóż.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia