homologacja
 
Encyklopedia PWN
homologacja
[gr. homólogos ‘zgodny’],
procedura polegająca na przeprowadzeniu badania urządzenia (wyrobu) pod względem zgodności z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju;
wykonywana, na wniosek producenta lub użytkownika, w laboratorium wyznaczonym przez odpowiednią instytucję, wg ściśle określonej procedury homologacyjnej; pozytywny wynik badania jest podstawą do wydania przez tę instytucję dokumetu, tzw. Świadectwa homologacji, dopuszczającego urządzenie (wyrób) do eksploatacji w okresie ważności dokumentu na terytorium danego kraju; urządzenia (wyroby) będące przedmiotem obrotu handlowego i mające Świadectwo homologacji muszą być w odpowiedni sposób oznakowane, nie mające tego dokumentu — zaopatrzone w informację o jego braku; za szkody spowodowane użytkowaniem urządzeń bez homologacji odpowiada użytkownik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia