etniczność
 
Encyklopedia PWN
etniczność,
podstawowa właściwość każdej jednostki etnicznej określająca różnice międzyetniczne o charakterze przedmiotowym i podmiotowym, wyznaczająca tym samym zobiektywizowane, albo jedynie świadomościowe, ramy przynależności do odrębnych organizmów etnicznych.
Do wyznaczników e. zalicza się: 1) zespół czynników subiektywnej autoidentyfkacji etnicznej, wynikający ze świadomości faktycznego lub domniemanego wspólnego pochodzenia i związany m.in.: z tradycją, symboliką, wiedzą hist., afirmatywnymi postawami względem wartości identyfikowanych jako etnicznie „własne”; 2) międzypokoleniowy zespół cech osobowości zbiorowej, będący rezultatem oddziaływania i kultywowania tradycji i enkulturacji; 3) zespół zachowań etnicznych będący najbardziej widocznym, zewn. przejawem e.
E. jest zawsze świadomą działalnością na rzecz promowania wartości własnej grupy, która może się przerodzić w zorganizowany ruch tzw. etnicyzmu o charakterze społ., kult., a zwłaszcza polit., traktowany jako przejaw odrodzenia etnicznego. E. nie doczekała się jednoznacznego zdefiniowania, samo pojęcie pojawiło się dopiero w latach 60. XX w., a koncepcja e. stała się częścią studiów etnicznych nad społeczeństwami pluralistycznymi o genezie imigracyjnej, gł. USA i Kanady. Wyróżnia się e. mniejszościową (imigranci i ich potomkowie zachowują odrębność językowo-kulturową, tworząc autonomiczne i zorganizowane grupy etniczne) oraz e. marginalną (w wyniku stopniowej akulturacji grupy mniejszościowe nie są zewnętrznie rozpoznawalne jako odrębne składniki społeczeństwa pluralistycznego). Od końca lat 80. pojęcie „etniczność” wyraźnie traci na popularności na rzecz terminów wielokulturowość i multikulturalizm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia