detektor podczerwieni
 
Encyklopedia PWN
detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
przy niezbyt dużych mocach promieniowania otrzymany w detektorze sygnał elektryczny jest proporcjonalny do mocy padającego promieniowania. Ważniejszymi parametrami charakteryzującymi większość detektorów podczerwieni są: czułość (stosunek wielkości sygnału elektrycznego do mocy promieniowania), wykrywalność (wielkość określająca możliwość wykrywania słabych promieniowań) oraz szybkość reakcji na promieniowanie. W detektorach termicznych energia pochłoniętego promieniowania jest przetwarzana na energię wewnętrzną; mierzy się wówczas zmianę właściwości materiału detektora zachodzącą przy zmianie jego temperatury; wśród detektorów termicznych rozróżnia się termopary radiacyjne, bolometry, detektory piroelektryczne oraz detektory pneumatyczne; detektory termiczne są nieselektywne — jednakowo reagują na promieniowanie o różnych długościach fal. W detektorach fotonowych (obecnie głównie półprzewodnikowych) wykorzystuje się zjawiska fotoelektryczne; najczęściej używane detektory półprzewodnikowe to fotorezystor, fotodioda, fototranzystor (stosowane też jako elementy fotokomórek); detektory półprzewodnikowe są selektywne; dzięki zastosowaniu detektorów wykonanych z różnych półprzewodników praktycznie można mierzyć cały zakres fal promieniowania podczerwonego. Coraz częściej są używane detektory matrycowe, złożone z wielu — do ok. 1 mln — elementów fotoczułych umożliwiające analizę rozkładu przestrzennego promieniowania. Detektory podczerwieni znajdują zastosowanie m.in. w urządzeniach telekomunikacji światłowodowej, urządzeniach do zdalnego pomiaru temperatury (pirometry) i jej zobrazowania (termowizja, termografia), urządzeniach do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego (aktynometr, piranometr), satelitach telekomunikacyjnych, urządzeniach samonaprowadzania rakiet, pocisków artyleryjskich, bomb, urządzeniach do pomiaru składu chemicznego gazów, cieczy i ciał stałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia