casco
 
Encyklopedia PWN
casco
[kạsko; hiszp.] Wymowa,
rodzaj ubezpieczenia majątkowego (obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, OC), prowadzący do powstania obowiązku zapłaty odszkodowania w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty oznaczonego składnika majątkowego (środka transportu);
przepisy dotyczące działalności ubezpieczeniowej przewidują ubezpieczenie casco: samochodów i pojazdów lądowych bez własnego napędu (autocasco, AC), statków powietrznych (aerocasco), pojazdów szynowych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej; warunkiem powstania prawa do odszkodowania, którym jest zawsze świadczenie pieniężne, na rzecz ubezpieczonego, jest zajście przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego, tj. zdarzenia losowego — niezależnego od woli ubezpieczonego, objętego ryzykiem ubezpieczeniowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia