Urugwaj. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Urugwaj. Gospodarka.
Podstawą gospodarki kraju jest rolnictwo, przede wszystkim wysokotowarowa hodowla owiec i bydła, wraz z przemysłowym przetwórstwem artykułów rolnych; od 1985 Urugwaj prowadzi, z pomocą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, politykę stabilizacyjną; od 1990 następują coraz silniejsze powiązania gospodarcze z Argentyną i Brazylią w ramach Mercosur; po okresie wzrostu gospodarczego 1996–98, w latach 1999–2002 spadek PKB o ok. 20%, związany z kryzysem gospodarczym w obu państwach sąsiednich, odbiorcach ok. 50% urugwajskiego eksportu; od 2003 ponowny wzrost PKB (w 2007 — 7%); produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 11,6 tys. dolarów USA (2007); struktura wytwarzania PKB (2007): rolnictwo 10,1%, przemysł 32%, usługi 57,9%, w tym szczególnie rozwinięte usługi bankowe i turystyka.
Przemysł. Przemysł wydobywczy słabo rozwinięty; eksploatacja rud żelaza, talku, kwarcu, granitu, wapieni, rud uranu, kamieni półszlachetnych, złota. Produkcja energii elektrycznej 5,8 mld kW·h (2004); 99% pochodzi z elektrowni wodnych, m.in. Salto Grande na rzece Urugwaj i Rincón del Bonete na rz. Negro; najlepiej rozwiniętą gałęzią przemysłu przetwórczego jest przemysł spoż., zwłaszcza mięsny, cukr. i olejarski; poza tym włók., odzież., skórz.-obuwn., chem. (nawozy), rafinacja ropy naft., hutnictwo żelaza, przemysł samochodowy; gł. ośrodek przem. Montevideo, ponadto Paysandú, Mercedes, Salto, Minas.
Rolnictwo. Łąki i pastwiska zajmują 77,3% pow. kraju (2002); hodowla (pogłowie w mln sztuk — 2004) owiec (9,5), bydła (11,7), koni (0,4), trzody chlewnej (0,2); pogłowie owiec zmniejsza się, pomimo to Urugwaj jest po Argentynie 2. producentem wełny w Ameryce. Wzrasta znaczenie hodowli bydła mlecznego w małych gospodarstwach w strefach podmiejskich. Grunty orne i sady zajmują 7,5% pow. kraju; uprawia się zwłaszcza zboża, rośliny przem., warzywa i drzewa owocowe; gł. uprawy (zbiory w tys. t — 2005): ryż (1300), jęczmień (406), pszenica (533), trzcina cukrowa (182), kukurydza (250), ziemniaki (136), buraki cukrowe, słonecznik, len oraz winorośl (gł. na południu kraju). Rybołówstwo; wzrasta eksploatacja lasów (6,4 mln m3 (2004).
Turystyka. Rozwinięta turystyka (m.in. kąpieliska mor.: Montevideo i Punta del Este); w 2005 1,8 mln turystów zagr., gł. z Argentyny, Brazylii i USA; wpływy z turystyki 579 mln dol. USA.
Transport i łączność. Długość linii kol. 3,0 tys. km (2005), w tym ok. 900 km wyłaczone z eksploatacji lub używane tylko częściowo; długość dróg samochodowych 77,7 tys. km (2004, w tym 8,7 tys. km utwardzone); gł. znaczenie ma transport samochodowy; gł. portem mor. jest Montevideo, gł. port rzeczny — Fray Bentos (nad rzeką Urugwaj); najważniejszym portem lotn. jest Carrasco w aglomeracji Montevideo. Dobrze rozwinięta, w pełni cyfrowa sieć telefoniczna; 997 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 600 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,4 mld dol. USA, importu 3,4 mld dol. USA (2005); w handlu zagr. odnotowywuje się systematyczny wzrost obrotów z krajami Mercosur. Urugwaj eksportuje żywe zwierzęta, mięso (gł. wołowina), produkty roślinne, tekstylia, wyroby przemysłu skórz.; importuje się: maszyny, urządzenia i środki transportu, paliwa oraz in. produkty chem.; gł. partnerzy handl.: Brazylia i Argentyna, ponadto USA, Paragwaj, Meksyk, Chiny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia