Surinam. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Surinam. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1987 Surinam jest republiką, prezydentem, wybieranym przez parlament na 5 lat, jako głową państwa. Prezydent jest także naczelnym dowódcą sił zbrojnych, przewodniczącym Rady Stanu i Rady Bezpieczeństwa. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego o 5-letniej kadencji, złożonego z 51 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, kierowany przez wybranego przez parlament wiceprezydenta, pełniącego funkcję premiera gabinetu ministrów. Gabinet powoływany przez prezydenta spośród deputowanych, jest przed nim odpowiedzialny. 14-osobowa Rada Stanu, złożona z przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, armii i partii politycznych, kontroluje wykonywanie przez rząd uchwał parlamentu. Rada Bezpieczeństwa przejmuje funkcje rządu w okresie wojny lub stanu wyjątkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia