Romincka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Romincka, Puszcza,
region w Polsce i Federacji Ros., obejmujący północno-zachodnią część Pojezierza Litew., także nazwa porastającego go kompleksu leśnego, między pojezierzami: Mazurskim na zachodzie a Wschodniosuwalskim na wschodzie oraz Pojezierzem Zachodniosuwalskim i Wzgórzami Szeskimi na południu;
pow. ok. 370 km2 (w Polsce ok. 120 km2); porasta silnie sfalowany teren morenowy (bogate gliny i piaski gliniaste); przeważają drzewostany sosnowo-świerkowe z domieszką grabu, dębów i lipy, a w zagłębieniach terenu — olszy; na torfowiskach występuje zespół świerczyn północnych z rzadkimi gat. roślin borealnych w runie, m.in. turzycą luźnokwiatową, gwiazdnicą długolistną i reliktem polodowcowym — bażyną czarnojagodową; ostoja wielu cennych gat. zwierząt (łosia, jelenia, bobra, bociana czarnego); kilka rezerwatów przyrody (m.in. ze stanowiskiem pióropusznika strusiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia