Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
 
Encyklopedia PWN
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska, ang. United Nations Environmental Programme (UNEP),
organ pomocniczy ONZ;
utworzony 1972 w celu rozwijania współpracy międzynar. w zakresie ochrony środowiska oraz wytyczania kierunków polityki ONZ w tej sferze, siedziba sekretariatu w Nairobi (Kenia); gł. działalność dotyczy identyfikowania, badania i oceniania problemów ekol. oraz zapewnianie rządom dostępu do aktualnych informacji; UNEP prowadzi program oceny zagrożeń środowiska, tzw. Earthwatch, służący badaniu związków między człowiekiem a środowiskiem oraz stanowiący system wczesnego ostrzegania przed potencjalnym niebezpieczeństwem ekol.; podejmuje też działania dotyczące badania zdrowia i warunków pracy, warunków zamieszkania ludzi, ochrony przyrody itp.; dużo uwagi poświęca ratowaniu gruntów rolnych w Afryce, zapobieganiu wyjaławiania gleby, ochronie puszcz tropik., ochronie ssaków mor., zwalczaniu zanieczyszczania mórz i oceanów; gł. organem UNEP jest Rada Zarządzająca złożona z 58 państw (1990 Polska czł. Rady).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia