Mąkoszy reakcja
 
Encyklopedia PWN
Mąkoszy reakcja,
nazwa dwóch reakcji chem. oprac. przez M. Mąkoszę:
1) synteza pochodnych dihalocyklopropanu metodą przyłączenia dihalokarbenów (pochodnych aktywnych, żyjących krótko połączeń węgla zw. karbenami) do cząsteczek alkenów, w wyniku działania stężonego roztworu wodorotlenku sodu na haloformy (trihalometany) w obecności alkenów i soli tetraalkiloamoniowych — katalizatorów przeniesienia międzyfazowego; 2) nukleofilowe podstawienia atomu wodoru w cząsteczkach związków aromatycznych α-halokarboanionami, anionami wodorotlenków alkilowych i in. w wyniku przyłączenia tych nukleofilowych czynników do pierścienia i następczej eliminacji halogenowodoru lub alkoholu (znana pod nazwą zastępcze nukleofilowe podstawienie wodoru).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia