Komisja Praw Człowieka ONZ
 
Encyklopedia PWN
Komisja Praw Człowieka ONZ,
1945–2006 organ pomocniczy Rady Gosp.-Społ. ONZ;
składała się z przedstawicieli państw wybieranych przez Radę Gosp.-Społ.; zadaniem Komisji była realizacja celów ONZ w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony podstawowych jego wolności bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie; opracowywała propozycje i projekty deklaracji oraz umów międzynar., które były przedkładane Radzie Gosp.-Społ., następnie Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ; uczestniczyła m.in. w przygotowaniu Deklaracji praw człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1948 i Paktów Praw Człowieka, przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne 1966; 2006 zastąpiona przez Radę Praw Człowieka ONZ.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia