renormalizacja
 
Encyklopedia PWN
renormalizacja,
fiz. zbiór metod, które w teorii pola pozwalają na uwzględnianie wpływu pól otaczających cząstkę (w tym jej własnego pola) na jej parametry (masę, ładunek itp.).
Wpływ własnego pola naładowanej cząstki na jej masę jest znany w fizyce klas. jako tzw. masa elektromagnetyczna; w kwantowej teorii pola ten wpływ jest formalnie nieskończony, co przez długi czas (w latach 30. i 40. XX w.) stanowiło ogromną przeszkodę w stosowaniu kwantowej teorii pola do opisu cząstek elementarnych; dopiero prace R.P. Feynmana, J. Schwingera, S. Tomonagi (wspólna Nagroda Nobla 1965) i in. pozwoliły na właściwe zrozumienie problemu nieskończoności w kwantowej teorii pola. We współcz. ujęciu r. wprowadza pewną dowolną skalę energii μ i wyraża wszystkie fiz. wielkości przez wartości parametrów ai(μ) przy tej skali (są to np. masy mi(μ) czy ładunki qi(μ)); porównanie odpowiedniej liczby fizycznie obserwowalnych procesów (np. przekrojów czynnych lub czasów rozpadu) z teoretycznie otrzymanymi dla skali μ pozwala na wyznaczenie skończonych wielkości ai(μ); w tzw. teoriach renormalizowalnych liczba tych parametrów jest ograniczona (np. w elektrodynamice kwantowej równa 2) i wszystkie inne procesy są za pomocą tych kilku parametrów jednoznacznie wyznaczone. Jednocześnie fizycznie obserwowalne procesy nie zależą od skali μ i można je równie dobrze opisać przez parametry przy innej skali ai(μ′) — równanie wyrażające tę niezależność to tzw. równanie grupy r., którego rozwiązania są nazywane „biegnącymi” masami i stałymi sprzężenia. Idea tego typu niezależności stała się również potężnym narzędziem w fizyce statyst. przy opisie zjawisk w pobliżu punktów kryt., gdyż układy takie są prawie niezależne od skali i wykazują bardzo uniwersalne zachowanie, wyrażone w postaci tzw. wykładników kryt., które mogą być policzone w ramach teorii r. W 1982 za badania w tej dziedzinie K. Wilson otrzymał Nagrodę Nobla.
Krzysztof Meissner
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia