cudzoziemiec
 
Encyklopedia PWN
cudzoziemiec,
osoba fiz. nieposiadająca obywatelstwa państwa, na którego terenie przebywa;
wjazd do obcego państwa, przebywanie w nim oraz opuszczenie jego terytorium wymaga zezwolenia (wizy) odpowiednich organów tego państwa, chyba że na podstawie porozumień międzynar. dwustronnych został zniesiony wymóg posiadania wizy; wizy pobytowe, repatriacyjne i przejazdowe (tranzytowe) wydają placówki konsularne; zezwolenie na pobyt stały wydają organy administracji wewn. danego państwa (w RP wojewoda); cudzozoemiec jest obowiązany do przestrzegania prawa kraju, w którym przebywa, może być wydalony z przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia wizy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia