zerową

Encyklopedia PWN

ekon. nazwa koncepcji stanu równowagi światowej (nadana przez jej krytyków i powszechnie używana), przedstawionej 1972 przez zespół pod kierownictwem D.L. Meadowsa w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego (wydanie polskie pt. Granice wzrostu 1974);
miejsce zerowe funkcji, punkt zerowy funkcji,
mat. wartość zmiennej niezależnej, dla której dana funkcja przyjmuje wartość zero;
południk ziemski, przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich, dla którego 1884 (na międzynarodowym zjeździe geografów) przyjęto zerową wartość długości geograficznej w układzie współrzędnych geograficznych.
energia kinetyczna, którą ma układ fiz. w najniższym stanie energetycznym;
statyst. hipoteza określająca prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju, tzn. odrzucenia hipotezy statyst., wówczas gdy hipoteza powinna być przyjęta (ponieważ jest prawdziwa).
potencjał elektrody (półogniwa), gdy powierzchniowa gęstość ładunku elektr. na granicy rozdziału metalu z roztworem elektrolitu jest równa zeru.
jeżeli 2 ciała znajdują się w równowadze termicznej z trzecim ciałem, to są one także w równowadze ze sobą.
krytyczny poziom, wartość p, ang. p-value,
statyst. liczba zawarta między 0 i 1, określająca zgodność danych próbkowych z hipotezą zerową (statystyczne testy);
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
szczególny przypadek praw przyrody;
mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
mat. podstawowy dział topologii algebraicznej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, spośród których najważniejsze są grupy homologii.
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
szereg anomalnych zjawisk fiz. związanych z ciągłymi przejściami fazowymi, tj. przejściami fazowymi II rodzaju (przemiana fazowa), ujawniających się w pobliżu punktu kryt. (stan krytyczny);
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
norma
[łac.],
mat. uogólnienie pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i długości wektora; n. w przestrzeni liniowej X nad ciałem liczb rzeczywistych (bądź zespolonych) nazywa się każdą funkcję ∥·∥ X → ℝ spełniającą następujące trzy warunki: (1) ∥ x∥ ≥ 0 dla każdego wektora xX, przy czym ∥ x∥ = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = 0 (tzn. gdy x jest wektorem zerowym), (2) ∥ tx∥ = |t| · ∥ x∥ dla każdej liczby t i każdego wektora xX, (3) ∥ x + y∥ ≤ ∥ x∥ + ∥ y∥ dla wszystkich wektorów x, yX (nierówność trójkąta);
pasowanie
[niem.],
techn. charakter współpracy 2 połączonych elementów maszyn;
poziom morza, poziom oceanu,
wolna powierzchnia oceanów i mórz, tj. powierzchnia prostopadła w każdym punkcie do kierunku wypadkowej wszystkich sił działających na nią w danym miejscu, nazywana rzeczywistym p.m.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zerowy
1. «wynoszący zero»
2. «początkowy, wyjściowy»
klasa zerowa «klasa wstępna przygotowująca dzieci do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej»
opcja zerowa «rozpoczęcie negocjacji od punktu wyjścia, bez rozliczania się z tego, co było w przeszłości»
położenie zerowe «punkt wyjściowy, od którego coś się mierzy»
południk zerowy «południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich, od którego liczy się długość geograficzną na wschód i na zachód»
przegląd zerowy samochodu «przegląd samochodu dokonywany w salonie przed wydaniem samochodu kupującemu»
punkt zerowy «punkt przecięcia się osi w układzie osi współrzędnych»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
termin zerowy «termin egzaminu na studiach przed oficjalną sesją egzaminacyjną, do którego student może przystąpić»
zabytek klasy zerowej «zabytek o wielkiej wartości, wpisany na światową listę obiektów szczególnie chronionych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia