zbrojeniem

Encyklopedia PWN

bud. wyroby stalowe stosowane przy wytwarzaniu elementów z betonu zbrojonego;
beton zawierający pręty stalowe (zbrojenie);
system zakazów, ograniczeń i norm regulujących liczebność uzbrojenia i sił zbrojnych, ich rozmieszczenie, możliwość użycia i rozwijania, obejmujących także rozbrojenie i środki budowy zaufania.
rodzaj szkła bezpiecznego;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
podejmowanie przez państwa jedno-, dwu- lub wielostronnych przedsięwzięć ograniczających ilość, jakość i rozmieszczenie sił zbrojnych lub zbrojeń, ich całkowitą likwidację oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości użycia tych sił w stosunkach między państwami;
propozycje rządu polskiego dotyczące ograniczenia, redukcji lub eliminacji sił zbrojnych i zbrojeń, rozmieszczenia oraz możliwości ich użycia w stosunkach między państwami.
START Wymowa, ang. Strategic Armaments Reduction Talks Wymowa,
rozmowy między USA a ZSRR w sprawie redukcji zbrojeń strategicznych rozpoczęte 26 VI 1982 w Genewie;
odmiana betonu zbrojonego, w którym stal jest stosowana nie tylko jako element przenoszący naprężenia rozciągające w materiale, ale też jako element zwiększający wytrzymałość betonu na rozciąganie.
armatura
[łac. armatura ‘uzbrojenie’, ‘wyposażenie’],
zbrojenie,
szt. plast. konstrukcja metalowa lub drewniana podtrzymująca albo wiążąca elementy rzeźby, witrażu, architektury;
beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
wielostronne forum negocjacji rozbrojeniowych działające w ramach ONZ;
powrót do polityki zbrojeń i przygotowań wojennych;
porozumienia ograniczające rozwój wyścigu zbrojeń, będące wynikiem rokowań rozbrojeniowych; m.in.
SALT
[so:lt] Wymowa,
ang. Strategic Armaments Limitation Talks Wymowa,
rokowania w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych podjęte 1969 przez ZSRR i USA.
układ podpisany 5 VIII 1963 w Moskwie przez min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR;
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.

Słownik języka polskiego PWN

zbrojenia «produkcja i gromadzenie broni i sprzętu wojskowego»
• zbrojeniowy
zbrojenie
1. «stalowe wkładki zwiększające wytrzymałość betonu»
2. «zespół elementów konstrukcyjnych utrzymujących budowlę lub jej część»

• zbrojeniowy
kontrola zbrojeń «wzajemny nadzór państw nad tempem, w jakim powiększają one swój potencjał militarny»
zbroić I
1. «zaopatrywać w broń i sprzęt wojskowy»
2. «czynić odpornym na działanie czegoś»
3. «umacniać płyty, słupy betonowe, szkło itp., wmontowując lub wtapiając w nie stalowe wkładki»
4. «doprowadzać wodę, gaz i prąd elektryczny do terenów przeznaczonych do zabudowy lub do budynków»
zbroić II «spsocić coś lub przeskrobać»
zbroić się
1. «wytwarzać i gromadzić broń i sprzęt wojskowy»
2. «przygotowywać się do dyskusji, kłótni, starcia itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia