zbiornikowe

Encyklopedia PWN

elektrownia wodna magazynująca wodę w zbiorniku (przy zaporze lub jazie) i wykorzystująca ją w razie potrzeby do napędu turbin i wytwarzania energii elektr.;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektrownia wodna, hydroelektrownia,
elektrownia, która przetwarza energię wód na energię elektr. za pomocą turbiny wodnej sprzęgniętej z generatorem energii elektr.;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
pojazd szynowy przeznaczony do przewozu osób (w. pasażerski, osobowy) lub ładunków (w. towarowy), przemieszczany po torze za pomocą środka trakcyjnego (pojazd trakcyjny);
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
petrologia
[gr.],
nauka o skałach, ich właściwościach fiz. i chem., budowie, powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi;
retencja
[łac. retentio ‘zatrzymanie’],
hydrol. czasowe zatrzymanie wody opadowej na obszarze zlewni: w zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, śniegu i bagnach (r. powierzchniowa) oraz w gruncie (r. podziemna);

Słownik języka polskiego PWN

zbiornik
1. «naczynie lub urządzenie do zbierania i przechowywania różnych materiałów; też: zawartość takiego naczynia»
2. «zagłębienie terenu wypełnione wodą»

• zbiornikowy • zbiorniczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia