zasadowy

Encyklopedia PWN

akumulator elektryczny, w którym elektrolitem jest roztwór wodorotlenku (zasada);
barwniki zasadowe, barwniki kationowe,
barwniki syntetyczne o słabo zasadowym charakterze, które w wodzie dysocjują z odszczepieniem barwnego kationu, wiążącego się z barwionym włóknem;
związki nieorg., tlenki metali reagujące z wodą z wytworzeniem wodorotlenków;
skały magmowe ubogie w krzemionkę, o zawartości 44–53% SiO2;
amfoteryczność
[gr. amphóteros ‘dwustronny’],
właściwość niektórych związków chemicznych i jonów polegająca na wykazywaniu przez nie zarówno kwasowego, jak i zasadowego charakteru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia