zasadowe

Encyklopedia PWN

urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej, którą można z powrotem przetworzyć na energię prądu elektrycznego;
związki organiczne powszechnie występujące w organizmach żywych, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę aminową (–NH 2).
anilina
[portug. anil ‘indygo’],
fenyloamina, C6H5NH2,
związek organiczny, najprostsza pierwszorzędowa amina aromatyczna;
Arrheniusa teoria, teoria jonowa,
chem. teoria kwasów i zasad (kwasów i zasad teorie), zgodnie z którą kwasem jest substancja dysocjująca w roztworze wodnym z odszczepieniem jonu wodorowego (H+), zasadą zaś substancja odszczepiająca podczas dysocjacji jony wodorotlenkowe (OH);
grupa barwników syntetycznych; pochodne, gł. aminowe, akrydyny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia