zapisująca

Encyklopedia PWN

reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;
rejestrator
[łac.],
przyrząd pomiarowy, który utrwala informację o zmienności wielkości fiz. w czasie (r. Xt) lub zależności wielkości od innej wielkości (r. XY); utrwalona informacja może mieć postać wykresu, ciągu cyfr, tabeli.
rekord
[ang.],
inform. zestaw danych (dane) stanowiący log. całość, zapisywany w pamięci komputera;
zespół pomieszczeń (studia, pomieszczenia redakcyjne) i urządzeń techn., służących do opracowywania audycji radiowych i ich przekazywania (radiofonia) do nadajników radiofonicznych (nadajnik radiokomunikacyjny), radiowęzłów lub innych rozgłośni w celu wyemitowania do radiosłuchaczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia