zanieczyszczenia wtórne

Encyklopedia PWN

gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik, tj. wody powierzchniowe lub grunty.
wodna zawiesina półproduktów służąca do wytwarzania papieru i tektury;
zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami chem. stanowiącymi groźbę zatruć ludzi i zwierząt;
proces zarządzania i sterowania produkcją w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń i ich wprowadzaniu do środowiska oraz aby ograniczać marnotrawstwo zasobów surowców, energii i pracy ludzkiej;
diament
[średniow. łacina diamentum < gr. adámas ‘niepokonany’],
minerał, regularna odmiana alotropowa pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
element wodociągu, będący układem przewodów wodociągowych podziemnych (niekiedy prowadzonych nad powierzchnią terenu), rozprowadzających wodę na pewnym obszarze i dostarczających ją do wewn. instalacji wodociągowych.
Amu-daria, staroż. Oksus, tadż. darjoi Amu, dar'ëi Amu, uzb. Amudaryo, karakałpackie Amu dr’â, turkm. Amyderýa,
rzeka w Uzbekistanie i Turkmenistanie, na długości około 300 km graniczna między Tadżykistanem i Afganistanem;

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia