zamkniętymi

Encyklopedia PWN

jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
kierunek w sztuce ogrodowej, który rozwijał się gł. w okresie manieryzmu w Holandii;
hydrologiczny cykl, obieg wody w przyrodzie, krążenie wody w przyrodzie,
zamknięty cykl obiegu wody w przyrodzie zachodzący dzięki energii cieplnej Słońca oraz sile ciężkości, które sprawiają, że woda przemieszcza się ciągle między atmosferą, hydrosferą i litosferą;
jądro atomowe, w którym liczba protonów Z lub neutronów N jest równa jednej z liczb: 2, 8, 20, 28, 50, 82, a dla neutronów także 126 (tzw. liczby magiczne);
katenany
[łac. catena ‘łańcuch’],
wiązki chem. o cząsteczkach zbudowanych z 2 lub większej liczby pierścieni połączonych w sposób mech. („zamknięte na sobie”) — jak ogniwa łańcucha, bez wytwarzania wiązań chem. pomiędzy nimi;
klaustrofobia
[łac. claustrum ‘zamknięcie’, gr. phóbos ‘strach’],
fobia zamknięcia,
med. objaw zaburzeń psychicznych, jedna z względnie często występujących fobii specyficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia