zaburzenia krzepnięcia krwi

Encyklopedia PWN

med. wrodzone lub nabyte zaburzenie mechanizmów krzepnięcia krwi;
hemofilia
[gr. haíma ‘krew’, philéō ‘lubię’, ‘mam skłonność’],
krwawiączka,
med. dziedziczna skaza krwotoczna spowodowana niedoborem lub zaburzoną funkcją swoistych białek osocza, niezbędnych do prawidłowego krzepnięcia krwi;
med. stan chorobowy, w którym współistnieją przeciwciała antyfosfolipidowe: antykoagulant tocznia lub przeciwciała antykardiolipinowe w surowicy oraz zakrzepica tętnicza lub żylna, powtarzające się poronienia lub małopłytkowość;
med. obecność wynaczynionej krwi w tkankach, narządach (np. krwiak wątroby, krwiak wewnątrzczaszkowy) lub jamach ciała (krwiak opłucnej);
farm. witamina rozpuszczalna w tłuszczach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia