wzmocności

Encyklopedia PWN

bel, B,
jednostka logarytmicznej miary stosunku dwóch wartości tej samej wielkości, log10(P1/P2) — w przypadku mocy albo wielkości proporcjonalnej do mocy, lub log10(A1/A2)k — w przypadku wielkości spełniających zależność P1/P2 = (A1/A2)k, przy czym k jest liczbą wymierną, np. równą 2 dla napięcia elektrycznego lub ciśnienia akustycznego;
telekom. wielkość określająca właściwości tłumiące drogi przesyłowej sygnału elektr. (lub elementu stanowiącego jej część);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia