wymuszone

Encyklopedia PWN

rozpraszanie światła o dużym natężeniu (światła lasera) w ośr. nieliniowym, związane z dwufotonową absorpcją promieniowania;
prawo przestępstwo polegające na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się.
dwójłomność ciał, w warunkach normalnych — izotropowych, pod wpływem zewn. pola elektr., pola magnet., odkształceń mechanicznych.
fiz. emisja światła zachodząca w wyniku oddziaływania promieniowania świetlnego na wzbudzony obiekt;
fiz. stan materii występujący podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o dużym natężeniu (światła laserowego) z materią, gdy prawdopodobieństwo przejść wymuszonych (czyli zachodzących dzięki emisji wymuszonej i absorpcji) jest dużo większe niż prawdopodobieństwo emisji spontanicznej (emisja światła).
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
zjawiska opt., w których polaryzacja elektr. ośr. materialnego zależy w sposób nieliniowy od natężenia pola elektr. fali świetlnej przechodzącej przez ten ośr.
maszyna do mieszania suchych składników mieszanki betonowej (cement, kruszywo) między sobą i z wodą;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
ruch względem siebie stykających się faz ciekłej i stałej (lub rozproszonej i rozpraszającej w koloidach) wymuszony przez zewn. pole elektr. albo zjawisko odwrotne — powstawanie różnicy potencjałów wywołane ruchem fazy ciekłej względem stałej lub stałej względem ciekłej.
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
transmitancja
[łac.],
autom. charakterystyka (model mat.) liniowego układu dynamicznego o skupionych i stałych parametrach, określająca zależność między danym sygnałem wejściowym (wymuszeniem) u(t) a sygnałem wyjściowym (odpowiedzią) y(t).
szkoła akademicka w Chełmnie;
bis
[łac.],
muz.:
Bóg, bóg,
ponadziemska istota, będąca racją istnienia i funkcjonowania świata i człowieka.
buffeting
[bạfıtıŋ; ang.],
lotn. wymuszone drgania części statku powietrznego (drgania maszyn) → trzepotanie.
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
czarna skrzynka, ang. black box,
metoda badania obiektu i budowania jego modelu jedynie na podstawie reakcji na określone, wymuszone bodźce;

Słownik języka polskiego PWN

wymuszony «pozbawiony naturalności, swobody»
• wymuszenie • wymuszoność
wymusićwymuszać «uzyskać, wydobyć coś od kogoś, wywierając nacisk»
wymuszenie «przestępstwo polegające na użyciu przemocy lub groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się»
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu «przejechanie przed innym pojazdem mającym prawo pierwszeństwa przejazdu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia