wydawnictwo

Encyklopedia PWN

instytucja organizująca proces wydawniczy.
Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna (WN PWN),
wydawnictwo zał. 1951 w Warszawie pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN, od 1991 pod obecną nazwą);
Wydawnictwo Literackie Spółka z o.o. (WL),
wydawnictwo zał. 1953 w Krakowie;
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;
działające 1957–93 w Lublinie (do 1961 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza);
założone 1957 w Łodzi (do 1959 Łódzka Spółdzielnia Wydawnicza w Spółdzielni Pracy Poziom), 1982-89 oddział w Kielcach
wydawnictwo działające w Warszawie 1949–90, → Bellona SA.
działające 1951–91, do 1969 w Gdyni, następnie w Gdańsku;
wydawnictwo powstałe 2001 w Warszawie,
samoistna publikacja wydawnicza, periodyczna, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu (gazeta, czasopismo);
utworzone 1986 we Wrocławiu z miejscowego oddziału Wydawnictwa Literackiego;
działające 1956–92 w Poznaniu;
koncern prasowy, zał. w Łodzi 1923 z inicjatywy przedstawicieli przemysłu włókienniczego (M. Poznański);
samoistna publikacja wydawnicza, ciągła, której poszczególne tomy o indywidualnym tytule, często numerowane, ukazujące się zwykle nieregularnie, są połączone w całość wspólnym tytułem lub znakiem serii i jednolitą szatą graficzną.
wydawnictwo działające,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spółka Akcyjna (PWE), do 1961 Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961–95 Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
zał. 1949 w Warszawie;
Pallottinum, Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego „Pallottinum”,
wydawnictwo oraz drukarnia, działające od 1948 w Poznaniu;

Słownik języka polskiego PWN

wydawnictwo
1. «przedsiębiorstwo przygotowujące publikację tekstu autora, organizujące proces wydawniczy»
2. «książka lub czasopismo wydane drukiem»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
wydawnictwo niesamoistne «wydawnictwo wchodzące w skład innego wydawnictwa i połączone z nim wspólną kartą tytułową lub numeracją stron»
wydawnictwo samoistne «wydawnictwo odrębne, o własnej karcie tytułowej i paginacji»
wydawnictwo zbiorowe «wydawnictwo złożone z tomów podzielonych na zeszyty»
wydawnictwo zwarte «wydawnictwo ukazujące się jednokrotnie jako skończona całość»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia