współrzędne sferyczne

Encyklopedia PWN

mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
astr. jedne ze współrzędnych sferycznych służących do opisu położenia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej (długość ekliptyczna i szerokość ekliptyczna);
astr. jedne ze współrzędnych sferycznych służących do opisu położenia obiektu na sferze niebieskiej (długość galaktyczna i szerokość galaktyczna);
mat. funkcje Yn(θ, φ) dwóch zmiennych kątowych θ i φ (θ, φ — współrzędne sferyczne, czyli współrzędne punktu na sferze) będące rozwiązaniami równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych: , które pojawia się np. podczas całkowania we współrzędnych biegunowych równania Schrödingera, opisującego ruch elektronu w atomie wodoru;
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia