współczynnik lepkości

Encyklopedia PWN

właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
związek łączący makroskopowy współczynnik samodyfuzji D cząsteczek (dyfuzja), podlegających ruchom Browna, z wielkościami charakteryzującymi mikroskopowy ruch tych cząsteczek;
różnice właściwości (np. gęstości, lepkości, przewodności cieplnej) izotopów danego pierwiastka chem., a także zawierających je związków, spowodowane różnicami mas, a w przypadku pierwiastków ciężkich zaburzeniami w sferyczności rozkładu ładunku w jądrze i jego spinem;
liczba podobieństwa termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu do przewodzenia ciepła;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Mięsowicz Marian, ur. 21 XI 1907, Lwów, zm. 5 IV 1992, Kraków,
fizyk.
podobieństwo układów (lub zjawisk) fiz. polegające na tym, że w odpowiadających sobie chwilach czasu i punktach przestrzeni wartości wielkości fiz. charakteryzujących układ są proporcjonalne do wartości tych wielkości w innym układzie;
fiz. wzór określający siłę oporu P działającą na ciało kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym (przepływ laminarny, przepływ płynu);
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
techn. zjawisko powstawania siły hamującej ruch przemieszczających się względem siebie 2 ciał stałych stykających się wzdłuż pewnej powierzchni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia