wodnych

Encyklopedia PWN

tor wodny, farwater,
ograniczony akwen w formie prostego lub krętego pasa wody, po którym równolegle do jego osi mogą bezpiecznie poruszać się statki wodne;
energetyka wodna, hydroenergetyka,
energetyka zajmująca się pozyskiwaniem energii wód i przetwarzaniem na energię mech. i elektr. w elektrowniach wodnych, maretermicznych i maremotorycznych, a czasem np. w młynach wodnych.
piłka wodna, waterpolo,
zespołowa gra sport. dla 2 drużyn po 7 zawodników (w tym bramkarz);
ryż wodny, właśc. zyzania wodna, ostruda, dziki ryż, owies wodny, Zizania aquatica (Hydropyrum esculentum),
roślina roczna z rodzaju zyzania, z rodziny wiechlinowatych (traw) występująca dziko we wschodniej części Ameryki Północnej (brzegi wód, tereny bagniste) — tamże uprawiana, oraz w zachodniej Europie, w północnej i wschodniej Azji;
budowla, której zadaniem jest ochrona przed szkodami wywołanymi przez żywioł wodny i wyzyskanie zasobów wód;
zbiór dokumentów ewidencjonujących zasoby wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych, rejestrujący podstawowe dane dotyczące wód oraz urządzeń wodnych pod względem technicznym;
narty wodne, akwaplan,
sprzęt sport. i turyst. używany w narciarstwie wodnym;
rodzaj silnika hydraulicznego, który przetwarza energię wód płynących na pracę użyteczną,
stopień wodny, hydrowęzeł,
bud. w inżynierii wodnej obiekt budowlany na rzece składający się z piętrzącej budowli wodnej z upustami, służący piętrzeniu i retencjonowaniu wody (kaskada);
Wołżańsko-Bałtycka Droga Wodna, Wołgo-Bałtijskij wodnyj put' im. W.I. Lenina,
droga wodna w Rosji,
dział budownictwa zajmujący się wznoszeniem budowli wodnych (np. jazów, kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych).
farby, których spoiwem są wodne roztwory substancji błonotwórczych, np. kazeiny, klejów roślinnych lub zwierzęcych (farby klejowe), szkła wodnego;
dział gospodarki i dyscyplina naukowa zajmujące się metodami i środkami kształtowania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę, ochrony przed powodzią oraz ochrony zasobów wodnych przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem.
kokoszka wodna, Gallinula chloropus, kurka wodna,
ptak z rodziny chruścieli;
kotewka orzech wodny, Trapa natans,
gatunek z rodziny kotewkowatych (Trapaceae);
w Polsce rejestry publiczne prowadzone przez organy administracji wodnej;
kurtyna wodna, zasłona wodna,
instalacja przeciwpożarowa zawierająca zespół zraszaczy lub tryskaczy wody;
znak wodny, filigran,
znak graficzny (literowy, rysunkowy; godło, znak firmowy itp.) widoczny na papierze w świetle przechodzącym;
zabieg wodoleczniczy;

Słownik języka polskiego PWN

wodny
1. «będący wodą lub odnoszący się do wody – cieczy»
2. «odnoszący się do wody – jeziora, rzeki, morza»
3. «o roślinach i zwierzętach: rosnący lub żyjący w stawach, rzekach, morzach itp. lub nad ich brzegami»
4. «o maszynach, urządzeniach: wprawiany w ruch za pomocą wody»
piłka wodna «gra sportowa rozgrywana w basenie przez dwie siedmioosobowe drużyny, których zawodnicy starają się wrzucić piłkę do bramki przeciwnika umieszczonej na poziomie wody»
• piłkarz wodny
bicz wodny «zabieg leczniczy polegający na polewaniu ciała silnym strumieniem wody»
ekran wodny «pionowe rury wypełnione wodą, chroniące obmurowanie kotła przed działaniem wysokiej temperatury»
elektrownia wodna «elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z energii wody»
energetyka wodna «energetyka przetwarzająca energię wód»
farba wodna «mieszanina kredy pławionej, farb malarskich suchych itp. z roztworami lub emulsjami wodnymi»
furta wodna «otwór w nadburciu statku służący do odprowadzania wody zalewającej pokład»
inżynieria wodna «nauka zajmująca się zagadnieniami budowy portów, kanałów, regulacji rzek»
koło wodne, młyńskie «silnik wodny, którego elementem jest koło, zaopatrzone na obwodzie w szereg równomiernie rozmieszczonych komórek lub łopatek zasilanych wodą»
kotewka orzech wodny «roślina wodna o pływających liściach zebranych w rozetę i jadalnych owocach»
kurka wodna «ptak wodny o ciemnooliwkowym upierzeniu»
kurtyna wodna «urządzenie przeciwpożarowe, z którego wypływają strumienie wody, tworzące ścianę wodną, zapobiegającą przenoszeniu się pożaru»
lądowo-wodny «dotyczący lądu i wody»
lilia wodna «wodna roślina ozdobna, o dużych kwiatach i dużych, pływających liściach»
narciarstwo wodne «dyscyplina sportowa obejmująca slalom, skoki i jazdę figurową na nartach wodnych»
narty wodne «jedna lub dwie deski o kształcie zbliżonym do nart śniegowych, służące do jazdy na holu za motorówką»
płaszcz wodny «warstwa cieczy między podwójnymi ściankami jakiegoś urządzenia, mająca na celu jego chłodzenie lub ogrzewanie»
rower wodny «pojazd wodny osadzony na dwóch pływakach, napędzany za pomocą pedałów»
silnik wodny «silnik, w którym czynnikiem roboczym jest woda»
siłownia wodna «siłownia przetwarzająca w turbinach wodnych energię kinetyczną płynącej wody w energię mechaniczną»
spadek wodny, spadek wód; spadek rzeki, strumienia «różnica poziomów między źródłem rzeki a jej ujściem; też: nachylenie dna rzeki w stosunku do poziomu»
stopień wodny
1. zob. hydrowęzeł.
2. «skokowa różnica poziomów wody w rzece, spowodowana spiętrzeniem wody»
strzałka wodna «roślina, której liście nawodne mają strzałkowaty kształt, rosnąca w płytkich wodach śródlądowych»
system wodny
1. «rzeki, jeziora, kanały połączone, tworzące jedną drogę»
2. «naturalne ukształtowanie terenu oraz budowle i urządzenia wodne służące do zatrzymywania i odprowadzania wody»
szkło wodne «bezbarwna, gęsta ciecz stosowana do impregnacji przeciwogniowej, do wyrobu kitu, farb itp.»
sztolnia wodna «podziemny tunel stanowiący przewód wodny melioracyjny, żeglugowy itp.»
ujęcie wody, wodne «urządzenie lub zespół urządzeń do pobierania wody z rzeki, ze zbiornika lub spod ziemi»
zapora wodna «budowla przegradzająca dolinę rzeki i spiętrzająca wodę, z której tworzy się zbiornik wodny»
ziemno-wodny
1. «żyjący zarówno na lądzie, jak i w wodzie»
2. «odbywający się na lądzie i w wodzie»
znak wodny «półprzezroczysty rysunek lub napis na papierze widoczny przy oglądaniu pod śwatło»
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia