wielokrotną

Encyklopedia PWN

gwiazda wielokrotna, układ wielokrotny,
układy złożone z 3 lub więcej gwiazd położonych tak blisko siebie na sferze niebieskiej, że bez użycia teleskopu (a niekiedy i przy jego użyciu) są widziane jako gwiazda pojedyncza.
mat. uogólnienie (w kierunku zmiany obszaru całkowania) pojęcia całki oznaczonej
chem. jeżeli dwa pierwiastki chem. łączące się ze sobą tworzą więcej niż jeden związek chemiczny, to w związkach tych zmienne masy jednego pierwiastka przypadające na stałą masę drugiego pozostają do siebie w stosunku prostych liczb całkowitych;
mat. pojęcie algebry: pierwiastkiem k-krotnym wielomianu f jednej zmiennej jest liczba a, która jest pierwiastkiem tego wielomianu, a także wszystkich jego pochodnych rzędu n = 0, 1, ... , k − 1, natomiast nie jest pierwiastkiem pochodnej rzędu k, czyli f′(a) = f'(a) = f″(a) = ... = f(k-1)(a) = 0 i f(k)(a) ≠ 0;
wiązanie chem. utworzone przez więcej niż 1 parę elektronów.
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
Regulus
[łac.],
α Leonis,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa;
Rigel
[arab.],
Algebar, β Orionis,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona;
Acrux, α Crucis,
jaśniejszy składnik gwiazdy wielokrotnej leżącej w gwiazdozbiorze Krzyż Południa;
Alfa Centauri, α Centauri,
gwiazda wielokrotna (potrójna) w gwiazdozbiorze Centaura;
Almaak, Alamak, γ Andromedae,
gwiazda wielokrotna leżąca w gwiazdozbiorze Andromedy;
bezradiacyjny sposób przejścia atomu ze wzbudzonego stanu elektronowego do stanu o niższej energii, polegający na emisji elektronu, tzw. elektronu Augera;
Baudot
[bodọ]
Jean Maurice Émile, ur. 1845, Magneux (Szampania), zm. 28 III 1903, Sceaux (dep. Hauts-de-Seine),
fr. wynalazca w dziedzinie telegrafii;
Betelgeuse
[betelgẹz],
Betelgeza, α Orionis,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona;
urządzenie przeznaczone do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed przeciążeniem, tj. przepływem prądu elektrycznego o nadmiernym natężeniu;
ekol. charakterystyczna właściwość organizmów i ich populacji, zapewniająca maksymalne dostosowanie organizmu do jego środowiska;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;

Słownik języka polskiego PWN

wielokrotny
1. «powtarzający się wiele razy»
2. «taki, który wiele razy dokonał czegoś»
3. «wiele razy większy lub mniejszy od czegoś»

• wielokrotnie
czasownik wielokrotny, częstotliwy «czasownik oznaczający czynność lub stan, które się powtarzają»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia