wielki post

Encyklopedia PWN

w liturgii chrześcijańskiej 40-dniowy okres przygotowań (przez modlitwę, post i jałmużnę) do święta Zmartwychwstania Jezusa (Wielkanoc)
w liturgii chrześcijańskiej ostatnia część liturgicznego okresu Wielkiego Postu;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Gandhi Mohandas Karamchand, przydomek Mahatma [‘wielki duchem’], ur. 2 X 1869, Porbandar (stan Gudźarat), zm. 30 I 1948, Delhi,
przywódca indyjskiego ruchu narodowego, prawnik.
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
w liturgii katolickiej pierwszy dzień Wielkiego Postu;
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Murdoch
[mə̣:rdok]
Rupert Wymowa, właśc. Keith Rupert, ur. 11 III 1931, Melbourne,
austral. wydawca, dziennikarz, przedsiębiorca prasowy.
Stephenson
[stị:wnsən]
George Wymowa, ur. 9 VI 1781, Wylam k. Newcastle upon Tyne, zm. 12 VIII 1848, Tapton House (Chesterfield),
angielski mechanik wynalazca, pionier kolei publicznej.
akatyst
[gr. akáthistos ‘nie siedzący’],
hymn ku czci Bogurodzicy, śpiewany przez pierwsze 4 soboty Wielkiego Postu;
tureckie określenie świąt w islamie;
Benchley
[bẹnczli]
Peter, ur. 8 V 1940, Nowy Jork, zm. 11 II 2006, Princeton (stan New Jersey),
pisarz amerykański;
Bischof
[bı̣szof]
Werner, ur. 26 IV 1916, Zurych, zm. 16 V 1954, Andy (Peru),
fotoreporter szwajcarski;
Black
[bläk]
Conrad Moffat, ur. 25 VIII 1944, Montreal,
kanadyjski finansista i wydawca prasowy;

Materiały dodatkowe

Ostatki, mięsopust, zapusty, kuse dni,
3 ostatnie dni karnawału, w roku liturgicznym 3 ostatnie dni przed środą popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu;

Słownik języka polskiego PWN

Wielki Post «w Kościele katolickim: czterdziestodniowy okres od środy popielcowej do Wielkiej Soboty, w którym obowiązuje surowy post i zakaz urządzania hucznych zabaw»
• wielkopostny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia