wiązką promieni świetlnych

Encyklopedia PWN

skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
inform.:
element opt. spełniający te same funkcje co zwykła soczewka opt., lecz różniący się od niej budową i zasadą działania;
astygmatyzm
[gr. a- ‘nie’, stigmḗ ‘kropka’],
fiz. jedna z wad układu opt. (aberracje układu optycznego), objawiająca się w ten sposób, że wąski pęk promieni świetlnych, wychodzących z punktu leżącego poza osią opt., po przejściu przez układ nie przecina się w jednym punkcie obrazowym, lecz wzdłuż 2 wzajemnie prostopadłych odcinków, zw. ogniskami astygmatycznymi.
element opt. służący do zmiany stanu polaryzacji światła;
Fresnel
[frenẹl]
Augustin Jean, ur. 10 V 1788, Broglie, zm. 14 VII 1827, Ville-d’Avray,
francuski inżynier i fizyk.
goniometr
[gr. gōnía ‘kąt’, metréō ‘mierzę’],
krystal. przyrząd służący do pomiaru kątów między ścianami kryształu (g. kontaktowy, g. refleksyjny) oraz do rejestracji rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów i ciał polikrystalicznych (g. rentgenowskie).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia