wiązanie

Encyklopedia PWN

rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
wiązanie koordynacyjne, wiązanie donorowo-akceptorowe,
wiązanie chemiczne, które tworzy para elektronów pochodząca od jednego atomu (donora) wiążącego się z drugim atomem (akceptorem) o nie zapełnionej powłoce elektronowej;
wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
wiązanie wysokoenergetyczne, wiązanie makroenergetyczne,
biochem. wiązanie chemiczne, którego rozkład uwalnia w komórkach organizmów żywych znaczne ilości energii swobodnej;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
chem. wiązanie chem. powstałe w wyniku reakcji alkoholi z kwasami org. lub nieorganicznymi.
wiązanie jonowe, wiązanie elektrowalencyjne,
rodzaj → wiązania chemicznego.
wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym antysymetrycznym względem odbicia w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązania.
biochem. wiązanie chemiczne, występujące w peptydach i białkach; → peptydowe wiązanie.
wiązanie chem. między atomami utworzone przez 2 wiążące pary elektronów;
wiązanie chemiczne utworzone przez 3 wiążące pary elektronów;
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym symetrycznym względem obrotów wokół osi wiązania.
kowalencyjne wiązanie chemiczne między atomami różnych pierwiastków, w którym chmura elektronów tworzących to wiązanie ma większą gęstość w pobliżu jednego z atomów (atomu pierwiastka chemicznego o większej elektroujemności).
wiązanie chem. utworzone przez więcej niż 1 parę elektronów.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

wiązanie
1. «element łączący ze sobą jakieś części konstrukcji; też: taka część konstrukcji»
2. «układ cegieł w murze»
3. «oddziaływanie wytworzone za pośrednictwem elektronów, występujące między atomami w cząsteczkach, jonach, kryształach»
4. «urządzenie mocujące buty do nart»
wiązanie jodełkowe «układ cegieł stosowany w sklepieniach, polegający na skośnym ustawieniu cegieł do ścian»
wiązanie jonowe «wiązanie chemiczne powstałe wskutek elektrostatycznego przyciągania się różnoimiennych jonów»
wiązanie koordynacyjne «wiązanie chemiczne utworzone przez parę elektronów pochodzącą od jednego z wiążących się atomów»
wiązanie kowalencyjne, kowalentne, atomowe «wiązanie chemiczne powstałe przez połączenie pary elektronów, w której jeden elektron pochodzi od jednego, a drugi od drugiego z wiążących się atomów»
wiązać
1. «robić węzeł, kokardę itp., przeplatając i zaciskając końce czegoś»
2. «łączyć ze sobą przedmioty za pomocą sznura, taśmy itp.»
3. «splatać coś z czymś lub wyplatać coś z czegoś»
4. «okręcać ciasno człowieka lub zwierzę sznurem, rzemieniem itp., uniemożliwiając mu poruszanie się»
5. «uwiązywać gdzieś kogoś lub coś za pomocą linki, łańcucha itp.»
6. «stanowić łącznik, więź między ludźmi, rzeczami, zjawiskami»
7. «łączyć komunikacyjnie miejscowości»
8. «łączyć ze sobą dwie różne rzeczy, dostrzegać związek między czymś a czymś lub między kimś a czymś»
9. «zobowiązywać do stosowania, zachowania lub przestrzegania czegoś»
10. «o roślinach: tworzyć pączki, owoce, główki»
11. «o substancjach: być elementem zespalającym coś z czymś»
12. «o substancjach półpłynnych: twardnieć, tężeć»
13. «przyłączać atomy lub cząsteczki tej samej lub innej substancji chemicznej»
wiążący «taki, który zobowiązuje do czegoś, ma skutki prawne»
• wiążąco
słowo wiążące «wypowiedź łącząca w całość poszczególne fragmenty programu artystycznego»
transakcja wiązana «transakcja polegająca na uzależnieniu dostawy lub odbioru towaru od określonych świadczeń kontrahenta»
wiązać się
1. «obwiązywać siebie sznurem, liną itp.; też: przymocowywać się do czegoś»
2. «związywać się wzajemnie, przywiązywać się sznurem, liną itp. jeden do drugiego»
3. «nawiązywać jakieś więzi, przyłączać się do kogoś lub czegoś»
4. «organizować się w grupy»
5. «składać się na coś, łączyć się w jedną całość»
6. «łączyć się logicznie, mieć związek przyczynowy»
7. «przyjmować zobowiązanie»
8. «o roślinach: tworzyć pączki, główki, owoce»
9. «o atomach, cząsteczkach: łączyć się za pomocą wiązań chemicznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia