wgłębne

Encyklopedia PWN

halokineza
[gr.],
geol. deformacje zachodzące w skorupie ziemskiej pod wpływem samoczynnych wgłębnych ruchów mas solnych wywołanych ciśnieniem skał nadległych;
intersekcja
[łac. inter ‘między’, sectio ‘cięcie’],
geol. obraz geom. składający się z linii stanowiących wynik przecięcia się powierzchni geol. (np. powierzchni warstw skalnych lub uskoków, granic odmiennych skał) z powierzchnią terenu lub jakąkolwiek wybraną powierzchnią leżącą w głębi Ziemi, np. powierzchnią pod utworami czwartorzędu, powierzchnią dawnej niezgodności (i. wgłębna), a nawet płaszczyzną poziomą o wybranej rzędnej (planisekcja).
Technika graficzna wgłębna ryta, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice.
miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
mikroskop akustyczny, ang. Scanning Acoustic Microscope (SAM),
przyrząd do otrzymywania powiększonych obrazów struktury ośrodka sprężystego za pomocą fal ultradźwiękowych o bardzo dużych częst. (do kilku GHz);
obniżanie poziomu wody w wykopach fundamentowych lub dołach fundamentowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia