wegetatywnym

Encyklopedia PWN

cerebrastenia
[łac. cerebrum ‘mózg’, gr. asthéneia ‘słabość’],
med. zespół organicznych zaburzeń psychicznych;
stadium rozwojowe rośliny, w którym jej organy użytkowe osiągają pożądane cechy technol. (zbiorcze).
dystonia
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, tónos ‘napięcie’],
med. zaburzenie ruchowe polegające na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektórych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przymusowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn;
embrioid
[gr. émbryon ‘zarodek’],
bot. zespół komórek rozwijający się z pojedynczej komórki hodowanej w kulturze tkankowej in vitro w normalną roślinę;
biol. zjawisko zależności rozwoju roślin i zwierząt od długości okresów ciemności i światła (nocy i dnia) w cyklu dobowym;
bot. rodzaj rozmnażania wegetatywnego, polegający na odłączeniu się części organizmu macierzystego i odtworzeniu nowego organizmu na drodze regeneracji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia