wartością środkową

Encyklopedia PWN

agraryzm
[łac. agrarius ‘rolny’],
kierunek w myśli politycznej oraz ruchy społeczno-polityczne rozwijające się od połowy XIX w. Termin „agraryzm” jest używany w 3 podstawowych znaczeniach: 1) ruch polityczno-społeczny właścicieli ziemskich u schyłku XIX w. w Niemczech; 2) doktryny polityczno-społeczne określające znaczenie i funkcje warstwy chłopskiej; 3) ruchy chłopskie oparte na tych doktrynach.
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
w szerszym znaczeniu wszyscy obywatele Związku Austral. (2003 — 20,2 mln), w tym rdzenna ludność Australii (Aborygeni); w węższym znaczeniu tylko mieszkańcy Australii o rodowodzie imigracyjnym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia