wartości niematerialne i prawne

Encyklopedia PWN

inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
aktywa
[łac. activus ‘czynny’],
ekon. ogół zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiących materialną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej;
amortyzacja
[łac. admortisatio ‘umorzenie’],
ekon. stopniowe zmniejszanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez zaliczanie określonej ich części (odpisu) do kosztów działalności.
firma
[wł. < łac. firmus ‘silny’, ‘trwały’],
nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia