wartość

Encyklopedia PWN

filoz. podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń.
wartość bieżąca, ang. present value, wartość zaktualizowana, wartość zdyskontowana, wartość uaktualniona,
ekon. wartość przyszłych kosztów lub korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o aktualnej (dzisiejszej) sile nabywczej;
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
wartość towaru, wartość użytkowa, wartość wymienna,
ekon.:
wartość firmy, renoma firmy, ang. goodwill,
ekon. ogół niematerialnych składników przedsiębiorstwa wpływających na jego wartość rynkową, różnica między wartością firmy a wartością fizycznych aktywów;
mat. dla liczby rzeczywistej a — nieujemna liczba, oznaczana |a|, równa a dla a ≥ 0 i −a, gdy a < 0;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia