własne

Encyklopedia PWN

mat. potoczna nazwa izometrii własnych (izometria).
nazwa oznaczająca i identyfikująca ludzi (antroponim, antroponimia);
ekon. wartość nakładów poniesionych na wytworzenie produktu przez określone przedsiębiorstwo w konkretnych warunkach.
naprężenia spowodowane tylko różnicami wymiarowymi elementów składowych, a nie zewnętrznymi obciążeniami lub innymi czynnikami zewnętrznymi (jak ogrzewanie, odlewanie, hartowanie);
mat. dla przekształcenia liniowego f: VV przestrzeni liniowej V nad ciałem K wektorem własnym przekształcenia liniowego jest każdy wektor vV, dla którego f(v) = λv (wektor własny przekształcenia liniowego odpowiadający wartości własnej λ).
astr. zmiana współrzędnych astronomicznych ciała niebieskiego wynikająca z jego ruchu względem Słońca;
mat. każdy wektor (kolumna) v, taki że Av = λv (wektor własny macierzy A odpowiadający wartości własnej λ).
ekon. pozostała wartość majątku spółki po potrąceniu wszystkich płatności zobowiązań, poza należnymi właścicielom akcji zwykłych;
fiz. w teorii względności czas odmierzany przez poruszający się zegar idealny, który mierzyłby czas kolejno w inercjalnych układach odniesienia, w których by chwilowo spoczywał;
Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego, ros. Sobstwiennaja jego impieratorskogo wieliczestwa kancełarija po diełam Carstwa Polskogo,
urząd działający w Petersburgu 1866–76;
prawo forma dochodzenia prawa bez udziału sądu, stosowana w pierwszych okresach pol. państwowości;
mat. pojęcie algebry liniowej;
dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej sumy pieniężnej drugiej osobie (remitentowi) wskazanej w wekslu lub innej — wskazanej przez remitenta (indosatariusza).
ekon. procentowy stosunek kosztów produkcji do wartości produkcji sprzedanej, pomniejszonej o podatek VAT.
operatory odwzorowujące przestrzeń Hilberta stanów fiz. w siebie.
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
Konfucjusz, właśc. Kong Qiu lub Kong Zhongni, zw. także Kongfuzi [‘mistrz Kong’], ur. 28 IX 551, Zou, zm. 479 p.n.e., tamże,
chiński filozof i myśliciel społeczno-polityczny; twórca systemu filozoficznego i moralno-społecznego, zwanego konfucjanizmem.

Słownik języka polskiego PWN

koszty własne «koszty poniesione na wytworzenie produktu przez określone przedsiębiorstwo w określonych warunkach»
własny
1. «będący przedmiotem czyjegoś wyłącznego posiadania»
2. «taki, w którym ktoś, o kim mowa, sam brał (bierze) udział, którym się posługuje, którego jest sprawcą itp.»
3. «związany z tym, o kim mowa, więzami pokrewieństwa, przyjaźni, środowiskiem społecznym itp.»
4. «właściwy tylko temu, o kim mowa»
korekta domowa, własna, drukarska «sprawdzenie przez korektora drukarni prawidłowości wykonania składu»
obrona własna «działanie w celu odparcia bezpośredniego zamachu na swoje życie, zdrowie lub mienie»
rzeczownik własny «rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby, np. Maria, lub w ogóle istoty żyjącej, np. psa – Kajtek, a także przedmiotu martwego, np. hotelu – Bristol, miejsca, np. Kraków, lub obiektu geograficznego, np. Tatry»
weksel własny, weksel sola «weksel, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia określonej osobie w określonym czasie i miejscu sumy wymienionej na wekslu»
własnym sumptem «na własny koszt»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia